دسته: نشانه های ظهور

سفیانی از نشانه های حتمیه ۰

سفیانی از نشانه های حتمیه ظهور

سفیانی از نشانه های حتمیه ظهور و دردسرسازترین شخصیتهایی است که پیش از ظهور خروج می کند. بخشی از اعمال او پیش از ظهور و بخشی از آن پس از ظهور اتفاق می افتد.
قیام سفیانی بی شک ناشی از انتقام است. چرا که شعار او «انتقام! آتش» است.

نشانه های متثل به ظهور ۰

نشانه های متصل به ظهور

نشانه های متصل به ظهورنشانه های متصل به ظهور

برابر روایات شماری از علائم ظهور متصل به ظهور خواهند بود به گونه ای که بین آنها و ظهور فاصله زیادی نباشد.

یا مهدی ۰

انواع نشانه های ظهور

انواع نشانه های ظهور

همان گونه که پیش از این اشاره کردیم نشانه های ظهور گوناگونند: کلی ، جزئی، خاص، مجمل و کنایی مقید و مشروط به تحقق شرایط دیگر، منفصل و متصل، عادی و غیر عادی.

نشانه های ظهور ۰

شمار نشانه های ظهور

شمار نشانه های ظهور:

در منابع دینی انبوهی از رخدادهای طبیعی وغیرطبیعی و دگرگونیهای سیاسی و اجتماعی به عنوان نشانه ظهور یاد شده اند.

نشانه ظهور ۰

جعل نشانه های ظهور قسمت دوم

نمونه دیگر, داستان کشتن نفس زکیه است. خاندان بنی عباس بویژه منصور و برادرش سفاح تلاش فراوان کردند تا از وجود محمدبن عبداللّه معروف به نفس زکیه بهره برداری سیاسی کنند و برای خویش در میان مردم موقعیت و قدرتی دست و پا کنند.

نشانه ظهور ۰

منظوراز نشانه های ظهور به معنای قیامت

در منابع روایی از برخی از نشانه های ظهور به عنوانِ نشانه های برپایی قیامت و (اشتراط السّاعه) یاد شده است: خروج دجال ،آشکار شدن خورشید در ناحیه مغرب، نزول عیسی(ع) از آسمان و….

این، در روایات اهل سنت، بیشتر به چشم می خورد

نشانه های ظهور ۰

منظور از قائم در نشانه های ظهور

آن دسته از رخدادها, که براساس پیش بینی معصومان(ع) پیش و یا در آستانه ظهور حضرت مهدی(ع), پدید خواهند آمد, نشانه های ظهورند. تحقق هر یک از این نشانه ها, نویدی از نزدیک تر شدن ظهور قائم(ع) است.