دسته: حوادث بعد از ظهور

یا مهدی ۰

سیمای کلی دوران ظهور قسمت دوازدهم

طبق برخى روایات ، نسبت دانشى که آن حضرت بر علوم مردم مى افزاید ، نسبت ۲۵ به ۲ است ،یعنى اگر مردم تا آن زمان دو بخش از دانش را دارا باشند ، ۲۵ بخش دیگر را بر آن افزوده و در مجموع دانش بشر به ۲۷ درجه ارتقاء مى یابد .

عصر ظهورر ۰

سیمای کلی دوران ظهور قسمت چهارم

حضرت به همراه شخصى به نام منصور ، نگران و هراسان – همچون خروج موسى هنگام تعقیب فرعونیان – از مدینه خارج مى گردند ، لشکر ویژه سفیانى در تعقیب آنان به تلاش خود ادامه مى دهد . اما حضرت به سلامت وارد مکه مى شود