دسته: دل نوشته ها

ای گل سر سبد طایفه آقاها-shia muslim ۰

ای گل سر سبد طایفه آقاها

  ای گل سر سبد طایفه آقاها:   ای گل سر سبد طایفه آقاها ای بزرگ همه بی مثل و همتاها هرکسی دید تو را مست شده و خانه خراب تشنه دیدن تو میکده...

یارقیه ۰

از دشت پربلا و مکانش که بگذریم

بگذریماز ظهر داغ و بحث زمانش که بگذریمیک راست می رسیم به طفل سه ساله ایاز انحنای قد کمانش که بگذریماز گم شدن میان بیابان کربلایا از به لب رسیدن جانش که بگذریم