دسته: دل نوشته ها

33606 ۰

صفحه ی بهار

دل من صفحه ناز بهار است. به هر برگش گلهای انتظار است. اگر غنچه شود باز…. او نیاید. خدایا دفتر من بی بهار است. شاعر: معصومه قیطاسی

amini ۰

گریه کردیم

گریه کردیم و به سر هی کوفتیم. بر ظهورت بال و پر افروختیم. هی ندانستیم و با کاه گناه… سد زدیم محکم ولی در کوفتیم. شاعر: معصومه قیطاسی

یامهدی ۰

غروب جمعه شده وقت احتساب عمل

زمان وصل تو دیگر حجاب می ریزد زروی ماه حجازم نقاب می ریزد صفات روی شما الغدیر می خواهد ز هر لبت صد و ده بوتراب می ریزد نزول رحمت بی انتهای دستانت به...