دسته: دل نوشته ها

یا مهدی ۰

جمعه ها با نام تو

  جمعه ها با نام تو ما عشق بازی می کنیم اگر چه باشد فیلم ما و صحنه سازی می کنیم باشد آقا اسم تو که روی ما هست و همین بس ما به...

یا مهدی ۰

در بین شهر مرد مسلمان ندیده ایم

در بین شهر مرد مسلمان ندیده ایم مقداد یا ابوذر و سلمان ندیده ایم سرمایه ام ز برکت نوکر نوازی است از شاه غیر لطف فراوان ندیده ایم دروازه های مرحمتش بسته آسمان در...

asre33 ۲

تنها ترین امام زمین، مقتدای شهر

   تنها ترین امام زمین، مقتدای شهر تنها، چه میکنی؟تو کجایی؟کجای شهر وقتی کسی برای تو تب هم نمی کند دیگر نسوز این همه آقا به پای شهر . تو گریه میکنی و صدایت...