دسته: اشعار مهدوی

یامهدی ۰

غروب جمعه شده وقت احتساب عمل

زمان وصل تو دیگر حجاب می ریزد زروی ماه حجازم نقاب می ریزد صفات روی شما الغدیر می خواهد ز هر لبت صد و ده بوتراب می ریزد نزول رحمت بی انتهای دستانت به...