برچسب: خسف بغداد

خسف بیدا ۰

خسف بیدا از نشانه های حتمیه

بَیْدا در لغت به معناى دشت هموار، پهناور، خالى از سکنه و آب و علف مى‏باشد. در میان مکه و مدینه سرزمین پهناور و دشت‏شن‏زارى است که بَیْدا نام دارد. منظور از خسف بیدا فرو رفتن سپاه سفیانى در سرزمین بیدا مى‏باشد.