برچسب: زمانه

صیحه آسمانی ۰

آیا صیحه آسمانی امری طببیعی است؟

از ظاهر روایات با توجه به ویژگیهایی که برای آن بیان شده فهمیده می شود که تحقق آن طبیعی نخواهد بود. خداوند برای آن که شروع این انقلاب جهانی را اعلان بکند و به همگان برساند که انقلابی بزرگ در حال شکل گیری است و حق بودن مهدی(عج) را بنمایاند و به یاران و دوستان و علاقه مندان به چنین رستاخیزی خبر بدهد تا به یاری وی بشتابند صیحه آسمانی را معجزه آسا به گوش همگان می رساند. اشکال هم ندارد و با قانون معجزه هم هماهنگ است.