برچسب: شعر

یارقیه ۰

از دشت پربلا و مکانش که بگذریم

بگذریماز ظهر داغ و بحث زمانش که بگذریمیک راست می رسیم به طفل سه ساله ایاز انحنای قد کمانش که بگذریماز گم شدن میان بیابان کربلایا از به لب رسیدن جانش که بگذریم